Политика по управление на качество

Начало » За Офшор България ООД » Политика по управление на качество

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Н А “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД

Достигане на високо качество на предлагания от Фирмата продукт/услуга, с показатели сравними с показателите по качество на водещи световни фирми със сродна дейност.

Изработка и предаване на готовия обект на клиента съгласно условията на сключените договори, в съответствие с Наръчника на Интегрираната Система при стриктно спазване на действащите нормативни уредби и залегналите срокове.

Повишаване на нивото на вътрешния контрол по качеството и извършване на анализ на дейността на дружеството в зависимост от обратната връзка с клиента.


ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НА “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД

“ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД осъзнава отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на организацията.

Отговорност за опазването на околната среда има както ръководството на организацията, така и всеки един служител, работещ за нея и от нейно име.

Политиката по околната среда на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД се базира върху следните основни принципи:

 • Да осигури компетентността и екологичната култура на персонала.
 • Постоянно поддържане и непрекъснато подобрение управлението на околната среда;
 • Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда;
 • Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда;
 • Ефективно използване на материалите и природните ресурси;
 • Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за ОС, чрез контрол
 • и усъвършенстване на технологиите;
 • Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването на околната среда;
 • Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията;
 • Удовлетворяване правото на бъдещите поколения за живот в екологично чиста околна среда.
 • Всеки служител работещ за “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД, да осигурява съответствие на СУОС с изискванията на ISO 14001:2004.

Висшето ръководство има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейността на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД и в рамките на обхвата на Системата за Управление по Околната Среда (СУОС).

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
Н А “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД

В съответствие с хуманните принципи на съвременната ценностна система по отношение първостепенната важност на човешкото здраве и живот във всяко начинание, висшето ръководство на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД определя грижата за осигуряване на безопасността и здравето на персонала, в условията на работната среда, като основен приоритет в дейността си, неделим от целите и интересите на бизнеса.

Първостепенна задача на фирмата е да поддържа и непрекъснато усъвършенства система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която да ограничава до минимум и предотвратява рисковете от нанасянето на вреди и професионални заболявания на персонала и други заинтересовани страни в работния процес. Фирмената политика по осигуряване на здравословен и безопасен труд изцяло е подчинена на стриктното спазване на действащото законодателство в Република България и в съответствие с европейското законодателство.

Спазването и подобряването на системата за управление на безопасността при работа е предпоставка за повишаване ефективността на работа на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД

Като изпълнител на дейности свързани със строителство фирмата се стреми да установява и поддържа безопасни практики на работа във всички етапи, свързани с реализацията на нейните обекти. Постоянно и отговорно координира сигурността по изпълнението на обектите и предприема всички практични стъпки за поддържане на надеждна, обезопасена и подредена работна площадка.

Основен приоритет на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД е да мотивира собствения си персонал, външните изпълнители и всички други заинтересовани страни за спазване на задълженията им в съответствие с изискванията за здраве и безопасност при работа с цел недопускане влияние от факторите на работната среда. В тази връзка фирмата решава и огласява пред тях всички решения за безопасна работа и сигурност, процедурите и отговорностите, както и надеждните действия за осигуряване на безопасен и здравословен труд на практика. Тези действия се преразглеждат, актуализират и променят при необходимост, така че да се осигури допълнителна надеждност в подходящи области и точни видове дейности.