Дейности

Начало » Дейности
Проектиране и цялостно строителство


 

Довършителни работи

-    топлоизолация и саниране на сгради
-    шпакловане и боядисване на стени и тавани
-    поставяне на подови настилки
-    електро и ВиК услуги

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Достигане на високо качество на предлагания от Фирмата продукт/услуга, с показатели сравними с показателите по качество на водещи световни фирми със сродна дейност.

Изработка и предаване на готовия обект на клиента съгласно условията на сключените договори, в съответствие с Наръчника на Интегрираната Система при стриктно спазване на действащите нормативни уредби и залегналите срокове.

Повишаване на нивото на вътрешния контрол по качеството и извършване на анализ на дейността на дружеството в зависимост от обратната връзка с клиента.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД осъзнава отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на организацията.

Отговорност за опазването на околната среда има както ръководството на организацията, така и всеки един служител, работещ за нея и от нейно име.

Политиката по околната среда на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД се базира върху следните основни принципи:

 • Да осигури компетентността и екологичната култура на персонала.
 • Постоянно поддържане и непрекъснато подобрение управлението на околната среда;
 • Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда;
 • Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда;
 • Ефективно използване на материалите и природните ресурси;
 • Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за ОС, чрез контрол
 • и усъвършенстване на технологиите;
 • Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването на околната среда;
 • Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията;
 • Удовлетворяване правото на бъдещите поколения за живот в екологично чиста околна среда.
 • Всеки служител работещ за “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД, да осигурява съответствие на СУОС с изискванията на ISO 14001:2004.

Висшето ръководство има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейността на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД и в рамките на обхвата на Системата за Управление по Околната Среда (СУОС).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

В съответствие с хуманните принципи на съвременната ценностна система по отношение първостепенната важност на човешкото здраве и живот във всяко начинание, висшето ръководство на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД определя грижата за осигуряване на безопасността и здравето на персонала, в условията на работната среда, като основен приоритет в дейността си, неделим от целите и интересите на бизнеса.

Първостепенна задача на фирмата е да поддържа и непрекъснато усъвършенства система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която да ограничава до минимум и предотвратява рисковете от нанасянето на вреди и професионални заболявания на персонала и други заинтересовани страни в работния процес. Фирмената политика по осигуряване на здравословен и безопасен труд изцяло е подчинена на стриктното спазване на действащото законодателство в Република България и в съответствие с европейското законодателство.

Спазването и подобряването на системата за управление на безопасността при работа е предпоставка за повишаване ефективността на работа на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД

Като изпълнител на дейности свързани със строителство фирмата се стреми да установява и поддържа безопасни практики на работа във всички етапи, свързани с реализацията на нейните обекти. Постоянно и отговорно координира сигурността по изпълнението на обектите и предприема всички практични стъпки за поддържане на надеждна, обезопасена и подредена работна площадка.

Основен приоритет на “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД е да мотивира собствения си персонал, външните изпълнители и всички други заинтересовани страни за спазване на задълженията им в съответствие с изискванията за здраве и безопасност при работа с цел недопускане влияние от факторите на работната среда. В тази връзка фирмата решава и огласява пред тях всички решения за безопасна работа и сигурност, процедурите и отговорностите, както и надеждните действия за осигуряване на безопасен и здравословен труд на практика. Тези действия се преразглеждат, актуализират и променят при необходимост, така че да се осигури допълнителна надеждност в подходящи области и точни видове дейности.

Ежедневно поддържане на административни сгради, търговски компекси, производствени и складови помещения

След като представител на фирма „ОФШОР БГ ООД“ извърши оглед на Вашите административни и производствени помещения, и се запознае със спецификата и ритъма на работа във Вашето предприятие, ще Ви предложим екип от хора, старателно подбрани от нас и отговарящи напълно и на Вашите изисквания. Тяхното работно време ще бъде напълно съгласувано с Вас .

Ежедневни задължения на персонала ще бъдат:

 • Измитане и измиване на фоайета, коридори, стълбища и стълбищни площадки;
 • Прахосмучене на меките и настилки;
 • Измитане и измиване на твърди подови настилки;
 • Избърсване на прах от офис- обзавеждането, бибилиотеки, бюра, маси, шкафове, первази и техника;
 • Почистване, измиване, дезинфекциране и дезидориране на санитарно-хигиенните помещения с препарати, изхвърляне на отпадъци, измиване на фаянс, санитарния фаянс и тяхната дезинфекция, измиване на вратите в тези помещенията;
 • Изхвърляне на отпадъците;
 • Почистване на прилежащи площи – измитане на алеи и паркинг;
 • Зареждане на санитарните помещения с консумативи: тоалетна хартия, кърпи за ръце и течен сапун.
 • Грижа за цветята;

 

Наше задължение ще бъде ежедневно да следим за качественото изпълнение на работата, като за целта ще имаме специален човек от нашата фирма, обучен, знаещ и можещ, който да координира напълно действията на персонала във всеки един момент и ще следи за уплътняването на тяхното работно време. Наше задължение ще бъде да обезпечим почистването с всичко необходимо. Ще закупим подопочистващи автомати, прахосмукачки и водосмукачки , с които ежедневно ще се почистват общите части в административните сгради и производствени помещения. Ще закупим мотометачни машини за почистване на вътрешните пътища и паркинги. Ще снабдим персонала с работно облекло и всичко необходимо за ежедневната хигиена – професионални камериерски принадлежности – кофи с преси, стирки и мопове, така също и пълна гама почистващи препарати за подовете в сградата, стъклата, санитарните помещения, обзавеждането и други.

Ние се задължаваме да поддържаме необходимата бройка на персонала целогодишно, когато тя се увеличава в зависимост от нуждите по следния начин: при болничен на някой от персонала за повече от три дни да Ви предлагаме нов човек, за да го замества, същото се отнася и при ползване на отпуските. Това Ви го предлагаме с цел да поддържаме винаги оптимален брой персонал, за да можем да си вършим качествено работата. Задължение на “ОФШОР БГ” ООД ще бъде своевременно да изплаща на персонала трудовите възнаграждения и осигуровки, като наша грижа ще бъдат при пенсиониране или уволнение на някой от персонала, всички социални и парични ангажименти. Задължаваме се да даваме инструкции на своите служители по отношение на употребата на всички препарати, оперативни материали и машини, като се вземе предвид риска към хората и имуществото.

“ОФШОР БГ” ООД ще се задължи да не използва и да не разгласява на трета страна информация, документи и други такива, до които ще има достъп по време на изпълнение на дейността си.

Успоредно с работата на персонала по ежедневното почистване, ние Ви предлагаме и услуги за основно почистване с цел повишаване на нивото на хигиената.